Evanjelium

Ježišovo evanjelium je jedno veľké tajomstvo ale Boh chce aby bolo zjavené každému. 

Je veľmi dôležité aby každý jeden z nás poznal evanjelium a nie len to, ale ho aj žil! Toto evanjelium je pravda a ako sa píše v Jánovi 8:32 “a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí”. Preto je dôležité Jeho evanjelium poznať aby sme boli oslobodení a premieňali sa na Jeho obraz.

Pán Ježiš nám na túto zem prišiel zjaviť Boha, Kolosénskym 1:15 ”ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva;” a Boží plán s nami. 

Hneď v prvej knihe Mojžišovej môžeme vidieť, že Adam a Eva mali vzťah s Bohom a mali Božiu prirodzenosť avšak zhrešili (jedli zo zakázaného  stromu raja-strom poznania dobrého a zlého)a tým získali hriešnu prirodzenosť nielen oni ale aj ďalšie generácie po nich. To znamenalo, že z duchovne živých ľudí sa stali duchovne mŕtvi a boli vyhnaní z raja. 

Boh dal Mojžišovi zákon aby nám pomohol rozoznať čo je hriech a čo nie. V Biblii sa doslova píše, že zákon sa stal naším pestúnom. Galatským 3:24 ” takže zákon bol naším pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery”. Cieľom zákona bolo ukázať čo je hriech. 

Uvedomenie si vlastnej hriešnosti a beznádeje je moment kedy môže prísť do našich životov Kristus ako jediný a pravý Spasiteľ. 

2 Timoteovi 1:10 ”ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium,” Ježiš nám prišiel zjaviť milosť, ktorá nám je daná. On zahladil smrť a vyviedol svetlo na život. My v Ňom môžem žiť. 

Židom 2:17 ”pre čo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom čo do vecí u Boha, aby smieril hriechy ľudu.” On mal našu podobu, aby nás mohol spasiť! Haleluja!

Galatským 4:5 ”by tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo.”

Pán Ježiš to celé dokázal svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Ako píše apoštol Pavol v 1 Korintským 15:3-4 ”Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem”. Je podstatné nie len si uvedomovať to, že Kristus za nás zomrel ale aj to, že bol vzkriesený. 1 Korintským 15:14 “ No, ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň, a márna je i vaša viera”. V liste Rímskym  4:15 sa píše ”ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie” . Bez Jeho zmŕtvychvstania neexistuje naše ospravedlnenie. 

Rimanom 5:10 ”Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme smierení s Bohom skrze smrť jeho Syna, tak je o mnoho istejšie, že súc smierení budeme spasení jeho životom.” 

Božia milosť nám okrem vstupu do neba má pomôcť žiť svätý život už tu na zemi. 

Galatským 2:20 “S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa”  Ak naozaj činíme pokánie a poddáme svoj život Bohu, uveríme, že On zomrel za nás a necháme sa pokrstiť  budeme spasení. Tak bude žiť v nás On. 

Rimanom 6:11 “Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi” Zákon Ducha nás oslobodil od zákona smrti a hriechu. Sme oslobodení od hriechu a smrti ( duchovej ) a sme živí Bohu. 

Efézskym 2:15-18 “zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj a aby smieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž zabijúc na ňom nepriateľstvo a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym, lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom Duchu k Otcovi.”

Bez toho aby sme sa znova narodili – boli novým človekom v Kristovi – neexistuje plnohodnotný vzťah s Bohom a ani vstup do Božieho kráľovstva.