Úvod

Táto služba je na vzdanie chvály a slávy Bohu a na budovanie cirkvi, aby sa Jeho slovo a moc mohli dostať ku každému. Chcem sa za Vás a Vaše modlitebné prosby prihovárať ku Bohu a verím, že On odpovede dá. Mojou túžbou je a verím, že aj Božou túžbou , aby každý mohol počuť Jeho hlas.

Ez 34:11 “Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, ja sám prídem a vyhľadám svoje ovce a pozriem sa na ne.”

Ján 10:27 “Moje ovce počujú môj hlas, a ja ich poznám, a nasledujú ma,”

Hozeáš 2:14 “Preto hľa, ja ju prehovorím a vyvediem ju na púšť a budem hovoriť k jej srdcu.”

Ján 12:46 “Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal v tme.“

Žalm 95:7-8 „Lebo on je náš Bôh, a my sme ľud jeho pastvy, sme stádom jeho ruky. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svojho srdca jako v Meríbe, jako v deň pokušenia na púšti,“